logo pda2day mobiwiki forum mobione pda2day
Szukaj:

Witamy ma stronie magazynu pda2day. ok?adka

Magazyn zaprzesta? wydawania kolejnych numerów.
Je?eli masz pomys? na wskrzeszenie pda2day, skontaktuj si? z redakcj?.

Ide? Magazynu jest pomoc w poznawaniu systemów obs?uguj?cych urz?dzenia mobilne.
B?dziemy starali si?, w sposób przyst?pny, wyja?ni? podstawy funkcjonowania, konfigurowania oraz modyfikowania systemów.

Pismo zosta?o podzielone wst?pnie na kilka tematycznych dzia?ów:
- Poradnik, dla pocz?tkuj?cych, ale nie tylko, omawiane b?d? równie? inne aspekty korzystania z PDA.
- Warsztat, dla osób chc?cych pozna? tajniki modyfikacji programów, tworzenia skórek, tematów, jak i tworzenia ("gotowania") nowych ROMów.
- Wie?ci z sieci, zbiór informacji ze ?wiata mobilnego w pigu?ce.
- Nawigacja, informacje na temat programów oraz urz?dze? do nawigacji GPS.
- Programy, omówienia wybranych programów jak i informacje na temat nowych wersji.

Zespó?, który tworzy pda2day posiada do?wiadczenie nabyte na ró?nych forach, jak i poparte prac? zawodow?. Nie obce s? nam problemy u?ytkowników, którzy rozpoczynaj? przygod? ze ?wiatem PDA. Znamy bol?czki oraz wiemy, ile czasu i trudu potrzeba na zrozumienie problemów codziennego u?ytkowania urz?dze? mobilnych.

Mamy te? do?wiadczenie w tworzeniu ró?nych modyfikacji, zarówno programów jak i ca?ych systemów.
Nasz? wiedz? b?dziemy dzieli? si? z czytelnikami.

Jest to nasz debiut w tej formie komunikacji, dopiero stawiamy pierwsze kroki w prowadzeniu pisma, ale mamy nadziej?, ?e pomimo to, spotka si? ono z przychylnym odzewem ze strony pasjonatów PDA.

Magazyn nasz, b?dzie darmowy, ale skoro uznacie, ?e informacje zawarte w nim, s? pomocne,
a zaprezentowana wiedza, warta jest wsparcia finansowego, mo?ecie wp?aci? przy pomocy konta Paypal dowoln? kwot?, jako wyraz podzi?kowania za nasz? prac?.

Na stronach serwisu, zebrali?my podstawowe informacje, mog?ce przyda? si? w w?drówkach internetowych,
s? to:
- linki do stron producentów programów
- linki do stron operatorów komórkowych
- linki do stron spo?eczno?ci internetowych
Powstaje równie? zbiór najciekawszych programów z krótkim omówieniem ka?dego z nich, który niebawem równie? udost?pnimy. Powy?sze informacje b?d? stale uaktualniane oraz b?dziemy dodawa? nowe ciekawe pozycje.

Pozdrawiamy
Zespó? pda2day

pda2day tworzone jest przez pasjonatów dla pasjonatów.